Vrijwilligerswerk

Info voor vrijwilligers

Achterstelling terugdringen en werken aan een vitale samenleving kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Als vrijwilliger ben je dan ook heel welkom om mee te werken in onze projecten en organisatie.

RIMO Limburg wil goede afspraken maken met vrijwilligers die plaatselijk of bovenlokaal meedraaien in onze werking. Daarom - en in afspraak met de wet op de rechten van vrijwilligers - bezorgen we je graag volgende gegevens.

Organisatie

RIMO Limburg vzw - Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk vzw
Marktplein 9 bus 21, 3550 Heusden-Zolder
011 22 21 96 - info@rimo.be

Juridisch statuut

RIMO Limburg is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Marcel Kerff is de voorzitter, Stef Vandebroek de directeur. 

Maatschappelijk doel

RIMO Limburg bestrijdt achterstelling in Limburg, o.a. in achtergestelde buurten. Samen met de plaatselijke bewoners en in samenspraak met lokale besturen werken we oplossingen uit voor maatschappelijke problemen.

RIMO Limburg voert opbouwwerkprojecten uit en geeft steun op de tweede lijn. De leidraad is het meerjarenplan waarin het accent op leefbaarheid, achterstelling en wonen ligt. De projecten kaderen in 3 programmasporen: een leefbare omgeving creëren, achterstelling wegwerken en menswaardig wonen.

RIMO Limburg is een autonome vzw en wordt via het decreet op het maatschappelijk opbouwwerk erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

Aansprakelijkheidsverzekering

RIMO Limburg heeft via Ethias een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilligers: Ethias, Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt - polisnummer 45.012.196.

Ongevallenverzekering

Lichamelijke ongevallen van vrijwillige medewerkers zijn gedekt via polisnummer 45.020.936, eveneens bij Ethias, Prins Bischopssingel 75, 3500 Hasselt.

Vergoeding

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld in een vrijwilligersovereenkomst.

Geheimhoudingsplicht

Conform artikel 458 van het Strafwetboek dient de vrijwilliger zich te houden aan de geheimhoudingsplicht.